Help / Cymorth
facebook.png twitter.png you tube icon

Datganiadau i’r Wasg

Dyddiad erthygl: 13 Gorffennaf 2016

Menter Caerdydd yn dod a gwerth economaidd o £1.9 miliwn i Gaerdydd

Heddiw, yn y Senedd ym Mae Caerdydd, lansiodd Menter Caerdydd adroddiad o ‘Asesiad o Werth  Economaidd Menter Caerdydd i brifddinas Cymru’ yng nghwmni Alun Davies AC, Gweinidog dros y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes, ac Arweinydd Cyngor Dinas Caerdydd, Phil Bale.

Comisiynodd Menter Caerdydd gwmni ymchwil Arad i gynnal dadansoddiad o werth economaidd y sefydliad i ddinas Caerdydd gan ein bod yn llwyr werthfawrogi’r angen i sefydliadau sy’n derbyn arian cyhoeddus i fedru profi a dangos gwerth am arian mewn cyfnod heriol economaidd. Mae canfyddiadau’r adroddiad yn seiliedig ar ddata gwariant 2014-15.

Mae gwaith o ddydd i ddydd y Fenter yn helpu Llywodraeth Cymru a Chyngor Caerdydd i weithredu polisiau pwysig sydd yn denu cefnogaeth trawsbleidiol. Nod yr adroddiad sy’n cael ei gyhoeddi heddiw yw i ddangos gwerth mwy eang i waith y Fenter – a rhoi gwerth economaidd i’n gwaith yn y brifddinas.

Mae prif ganfyddiadau’r adroddiad yn cynnwys - 

  • Cynhyrchodd Menter Caerdydd werth economaidd o £1.9m yng Nghaerdydd yn 2014-15;
  • Cynhyrchodd Menter Caerdydd elw o fuddsoddiad o £2.66 am bob punt o incwm a gafwyd yn 2014-15
  • Cynhyrchodd Tafwyl werth economaidd anuniongyrchol o ychydig dros £1m

Mae Menter Caerdydd yn ddiolchgar i Gyngor Gaerdydd ac i Llywodraeth Cymru am eu cefnogaeth barhaus sy’n galluogi i waith y Fenter barhau a datblygu. 

Dywedodd y Gweinidog dros y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes, Alun Davies AC
“Mae datganiad polisi yr Llywodraeth “Bwrw Mlaen” yn gosod ffocws i weithrediad ein Strategaeth Iaith rhwng 2014-2016 ac yn cydnabod yr angen i gryfhau y linc rhwng yr economi a’r iaith Gymraeg. Rydym yn croesawu ymdrech Menter Caerdydd i gryfhau’r linc yma yn ein prifddinas ac mae cynnwys yr adroddiad yn atgyfnerthu’r gwaith yma.”

Ac ategodd Phil Bale, Arweinydd Cyngor Dinas Caerdydd drwy ddweud
“Rwy'n croesawu cyhoeddu adroddiad heddiw yn fawr, yn enwedig gan ei fod yn cymeradwyo partneriaeth lwyddiannus a llewyrchus Cyngor Dinas Caerdydd a Menter Caerdydd dros y ddeng mlynedd diwethaf. Mae Menter Caerdydd yn gwneud gwaith arbennig; yn arddangos y gorau o ddiwylliant Cymru, yn codi ymwybyddiaeth o'r iaith ac yn dangos bod y Gymraeg yn iaith fywiog a byrlymus yma yng mhrifddinas Cymru.  Mae'r cyngor yn dryw i godi proffil yr iaith Gymraeg ar draws y ddinas, a byddwn yn parhau i gyd-weithio gyda Menter Caerdydd a'n partneriaid eraill i wireddu ein gweledigaeth o Gaerdydd ddwyieithog."

Mae Menter Caerdydd yn hyderus bod y dystiolaeth a gyflwynir yn yr adroddiad, sy'n amlinellu gwerth economaidd Menter Caerdydd i'r brifddinas, yn atgyfnerthu bod y sefydliad nid yn unig yn brif gyfrwng wrth gyflawni amcanion polisi lleol a chenedlaethol, ond ei fod hefyd yn darparu gwerth am arian ac yn cynnig gwerth economaidd i Gaerdydd. Mae’r Fenter yn edrych ymlaen at barhau gyda’r gwaith hwn dros y blynyddoedd i ddod.