Help / Cymorth
facebook.png twitter.png you tube icon

Datganiadau i’r Wasg

Dyddiad erthygl: 21 Tachwedd 2013

Cadeirydd newydd i Fenter Caerdydd

Mae'n bleser gan Menter Caerdydd gyhoeddi bod Eryl Jones wedi’i benodi fel Cadeirydd newydd y Fenter yn dilyn ein cyfarfod blynyddol ar ddechrau’r mis ; daw Eryl, sy’n wreiddiol o Gaerdydd, ac yn Gyfarwyddwr ar gwmni cyfathrebu Equinox, â chryn wybodaeth a phrofiad i'r Pwyllgor, ynghyd â dealltwriaeth fanwl o waith marchnata a chysylltiadau cyhoeddus.

Mae'n bleser ac yn fraint cael fy ethol yn Gadeirydd ac edrychaf ymlaen yn fawr iawn at weithio gyda Sian, y staff a'r pwyllgor i adeiladu ar lwyddiannau Menter Caerdydd dros y flwyddyn sydd i ddod."  Eryl Jones, Cadeirydd Menter Caerdydd

Hoffem hefyd gymryd y cyfle hwn i ddiolch yn fawr i'r cyn Gadeirydd Penri Williams am ei amser, cefnogaeth a chyfraniad i waith Menter Caerdydd dros y pum mlynedd ddiwethaf.

Diolch i Penri am ei gefnogaeth ddiflino dros y 5 mlynedd diwethaf. Rydym yn edrych ymlaen i gydweithio gyda Eryl Jones, Prif Weithredwr Equinox er budd y Gymraeg yng Nghaerdydd dros y flwyddyn nesaf, ac i’r dyfodol” Sian Lewis, Prif Weithredwr Menter Caerdydd

Yn ogystal ag ethol Cadeirydd newydd, rydym wedi llwyddo i ddenu 10 aelod newydd i eistedd ar y Pwyllgor Rheoli. Mae’r 10 aelod newydd yn cynrychioli nifer o ardaloedd a sefydliadu ac yn dod ag arbenigedd gwerthawr i ni wrth ddarpau gwasanaeth cynhwysfawr.

Prif fwriad Menter Caerdydd yw i hyrwyddo ac ehangu’r defnydd o’r Gymraeg ar lefel gymunedol yn y Brif Ddinas, gan sicrhau bod yr iaith yn dod yn rhan ganolog o fywyd Caerdydd a bod pob dinesydd yn rhannu’r cyfrifoldeb am ei dyfodol a’i ffyniant

www.mentercaerdydd.org

Diwedd

Am wybodaeth bellach: Sian Lewis 029 2068 9888 neu sianlewis@mentercaerdydd.org