Help / Cymorth
facebook.png twitter.png you tube icon

Mudiadur

Chwaraeon / Sports

Adran Iau Clwb Rygbi Cymry Caerdydd.

Ymunwch a'n teulu, lle mae aelod o'r Adran Iau yr un mor bwysig a'r garfan hyn. Cynhelir hyfforddiant a sesiynau hwylog am 11.00 ar gaeau Llandaf bob bore Sul.

Canolfannau Pel-droed Gol

Cyrsiau pel-droed a partion i blant, 8 cwrt 5 bob-ochr, ystafell a bar i'w llogi

Clwb Cymric

Clwb Pêl-droed Cymry Cymraeg Caerdydd a sefydlwyd yn 1969. Rhedeg dau dîm hŷn a thîm ieuenctid (dan-18). Croeso i bawb.

Clwb Hoci Cymric

Clwb hoci i ferched sy'n cwrdd yn hamddenol bob nos Lun 7-8 yng Nghanolfan Hamdden y Tyllgoed. Mae croeso i unrhywun o 16+ boed yn hyderus yn chwarae hoci neu heb chwarae ers blynyddoedd!

 • 07527 642997
Clybiau hoci, nofio, gymnasteg, pel-rwyd, rygbi.

Clybiau chwaraeon i blant Ysgolion Cynradd, ar y cyd â'r Urdd, tu allan i oriau ysgol

CRICC [Sefydlwyd 1990]

Hyfforddiant rygbi drwy gyfrwng y Gymraeg pan fo hynny`n bosibl, fore Sul 10 -11 yn ystod y tymor rygbi, i blant ysgol blwyddyn 2 i flwyddyn 10 ar gyfer tymor 2015-16.

Cymdeithas Golff y Ddinas

Cystadleuthau: 3 neu 4 gwaith y flwyddyn ar gyrsiau amrywiol yn Ne Cymru

OneOcean Limited

Hyfforddiant ar gychod pwer a hwylio. Canolfan Hyfforddi RYA.

Teirw Taf - Tîm Pêl Feddal i Gymry Cymraeg

Eisiau trio rhywbeth newydd a chymdeithasu drwy'r Gymraeg yng Nghaerdydd? Ymunwch â TEIRW TAF rhwng mis Ebrill a mis Medi.

Corau / Choirs

bechgyn bro taf

Rhaglen gerddorol amrywiol a diddorol; ar gael i berfformio mewn cyngherddau; croeso i aelodau newydd; ymarferion am 7.30 bob nos Sul yn Nhreganna, Caerdydd

Cantorion Ardwyn Caerdydd

Côr Cymysg i Gymryd Caerdydd o bob oedran, ymarfer nos Sul 7.30

Côr Aelwyd Hamdden Caerdydd

Capel Minny Street Caerdydd

 • 029 2069 1685
Côr Caerdydd

Côr Caerdydd - un o gorau cymysg mwyaf llwyddiannus Cymru. Ymarfer bob nos Fercher am 8.00pm yng Nghapel Wesley, Cowbridge Road East. Ar gael ar gyfer cyngherddau, priodasau a digwyddiadau arbennig.

Côr CF1

Côr Cymysg i Gymry Caerdydd

Côr Dydd

Côr Cymysg i Gymry Caerdydd, cwrdd pob nos Iau am 7.30

Côr Meibion Taf

Côr Meibion newydd, cwrdd pob nos Sul 7.30, croeso i aelodau newydd o bob oed

Côr Merched Canna

Cymdeithas fywiog, brwdfrydig! Cyfarfod festri Salem 7.00 pob nos Lun

Côr y Mochyn Du

Côr cymysg i rai dros 60 mlwydd oed

 • 029 2089 1483
Waun Ddyfal

Côr Cymysg i bobol ifanc. Mae croeso cynnes i unrhyw berson ifanc ymuno á'r côr. Maent yn ymarfer pob nos Iau.

Crefydd

Bethel

Rhiwbeina

 • 02920 221745
Bethlehem

Gwaelod y Garth

 • 02920 520854
Capel y Crwys

Y Rhath

 • 02920 494820
Capel y Rhath

Y Rhath

 • 02920 689985
Ebeneser Caerdydd

Canol Caerdydd

 • 07814 536208
Eglwys Annibynnol Minny Street

Cathays

 • 02920 566001
Eglwys Dewi Sant

Canol Caerdydd

 • 02920 566001
Eglwys Efengylaidd Gymraeg Caerdydd

Cathays

Eglwys y Tabernacl

Yr Ais

 • 02920 344391
Salem

Treganna

 • 02920 221745
Yr Eglwys Undodaidd

Canol Caerdydd

 • 02920 341976
Yr Offeren yn Gymraeg

Ty Nasareth, Heol Colum, Caerdydd. 4pm bob prynhawn Sul.

Cylchoedd Meithrin

Caerau a Trelai

Cylch Meithrin

Creigiau

Cylch Meithrin

Glan Morfa, Y Sblot

Cylch Meithrin

Grangetown a'r Bae

Cylch Meithrin

Nant Lleucu, Penylan

Cylch Meithrin

Pentrebaen

Cylch Meithrin

Pili Pala, Llaneirwg

Cylch Meithrin

Rhiwbeina

Cylch Meithrin

Treganna

Cylch Meithrin

Tŷ'r Cymry, Y Rhath

Cylch Meithrin

Y Coed, Cyncoed

Cylch Meithrin

Y Parc, Treganna

Cylch Meithrin

Yr Eglwys Newydd

Cylch Meithrin

Ystum Taf

Cylch Meithrin

Cymdeithasau / Associations

Aelwyd Hamdden Cymry Caerdydd

Cyfarfod bob yn ail brynhawn Mercher am 2.00 yn festri Capel Minny Street

 • 029 2069 1685
Cell Caerdydd Cymdeithas yr Iaith Gymraeg

Yn cyfarfod am 6.30yh y dydd Mercher cyntaf o bob mis.

Cerddoriaeth draddodiadol

Sesiwn Caerdydd: bob nos Lun am 8.30. Dewch i ddysgu a chwarae alawon neu wrando, Cayo Arms, Cathedral Road, Caerdydd CF11 9LL.

 • 029 2039 1910
Clwb Gwawr Caerdydd

Clwb Cymdeithasol i ferched Caerdydd

Clwb y Dwrlyn

Cymdeithas Gymraeg ardal Creigiau, Pentyrch, Gwaelod y Garth a'r Cylch

Cylch Cinio Cymraeg

Cyfarfod nos Lun cyntaf pob mis yng Jolyons, Heol y Cadeirlan.

Cylch Cinio Merched Caerdydd

Pum cyfarfod blynyddol, cinio tri chwrs a siaradwr gwadd yng Nghlwb Golff Radyr

 • 029 2069 4667
Cylch Llyfryddol Caerdydd

Cyfarfod yn fisol rhwng Medi a Mawrth (ac eithrio Rhagfyr) ar drydedd nos Wener y mis am 7.00

Cymdeithas Gymraeg Rhiwbeina

O fis Medi i fis Gorffennaf

 • 029 2076 6283
Cymdeithas Hanes Carnhuanawc

Hybu diddordeb yng ngwaith a bywyd Thomas Price (1787-1840) yw nod Cymdeithas Carnhuanawc.

Cymdeithas Tŷ'r Cymry

Cyfarfod yn fisol ar nos Fercher rhwng Medi a Mehefin yn Tŷ'r Cymry, Heol Gordon

 • 029 2049 1888
Cymdeithas Wyddonol Caerdydd

Cadeirydd Neville Evans

Cymrodorion Caerdydd

Bydd Cymrodorion Caerdydd, cymdeithas Gymraeg hynaf y ddinas (sefydlwyd 1885), yn cynnal cyflwyniadau/darlithoedd ar bob agwedd o fywyd Cymru, megis diwylliant, hanes a gwleidyddiaeth dros fisoedd y gaeaf, ac mae'r cyfarfodydd yn agored i bawb.

Merched y Wawr, Radyr

Cyfarfod nos Fercher cyntaf y mis yng Nghapel Methodist Saesneg Radyr

Cymraeg i oedolion / Welsh for adults

Bore Coffi i Ddysgwyr

Boreau Coffi i Ddysgwyr o bob safon, bob dydd Mawrth 11.00-12.00 yn y Mochyn Du

Canolfan Cymraeg i Oedolion Caerdydd a Bro Morgannwg

Cyrsiau Cymraeg o bob safon

Dawnsio Gwerin / Folk Dancing

Cwmni Dawns Werin Canolfan Caerdydd

Cyfarfod Nos Iau am 7.30, Canolfan yr Urdd, Caerdydd

 • 029 2055 2459
Twrch Trwyth, Cwmni Dawnsio Gwerin

Ymarfer bob nos Fercher yn y tymor ysgol am 8-9.30pm. Dawnswyr a band ar gael ar gyfer twmpathau i bob achlysur. Ymarferion bob nos Fercher 8-9.30pm – croeso i ddawnswyr newydd.

 • 02920 309490

Drama / Drama

Cwmni Drama Minny St

Capel Minny St, y Waun Ddyfal, Caerdydd

 • 02920 693848
Cwmni Drama y Crwys

Cyfarfod bob nos Fercher am 7.30 yn y capel

 • 02920 627903

Mudiadau / Organisations

Menter Caerdydd

Mudiad cymunedol gyda'r nod o ehangu defnydd o'r Gymraeg ym mhob maes

Urdd Gobaith Cymru

Gweithgareddau i blant a phobl ifainc

Papurau Bro / Community Newspapers

Tafod Elai

Papur Bro misol bywiog ar gyfer ardal Pentyrch, Ffynnon Taf, Pontypridd, Llantrisant, Tonyrefail a'r cylch

Y Dinesydd

Papur Bro cyntaf Cymru ar gyfer Caerdydd a Bro Morgannwg

Ysgolion Cynradd

Ysgol Bro Eirwg

Tredelerch

Ysgol Creigiau

Creigiau

Ysgol Glan Ceubal

Gabalfa

Ysgol Glan Morfa

Sblot

Ysgol Gymraeg Coed y Gof

Pentrebaen

Ysgol Gymraeg Melin Gruffydd

Yr Eglwys Newydd

Ysgol Gymraeg Nant Caerau

Caerau

Ysgol Gymraeg Pwll Coch

Lecwydd

Ysgol Gymraeg Treganna

Treganna

Ysgol Gynradd Gwaelod y Garth

Gwaelod y Garth

Ysgol Gynradd Gymraeg Pen-y-Groes

Pentwyn

Ysgol Mynydd Bychan

Y Waun Ddyfal

Ysgol Pen y Pil

Trowbridge

Ysgol Pencae

Llandaf

Ysgol y Berllan Deg

Llanedeyrn

Ysgol y Wern

Llanisien

Am wybodaeth pellach: 029 2068 9888
neu
leanne@mentercaerdydd.cymru