Help / Cymorth
facebook.png twitter.png you tube icon

Mudiadur

Chwaraeon / Sports

Adran Iau Clwb Rygbi Cymry Caerdydd.

Ymunwch a'n teulu, lle mae aelod o'r Adran Iau yr un mor bwysig a'r garfan hyn. Cynhelir hyfforddiant a sesiynau hwylog am 11.00 ar gaeau Llandaf bob bore Sul.

Canolfannau Pel-droed Gol

Cyrsiau pel-droed a partion i blant, 8 cwrt 5 bob-ochr, ystafell a bar i'w llogi

Clwb Cymric

Clwb Pêl-droed Cymry Cymraeg Caerdydd a sefydlwyd yn 1969. Rhedeg dau dîm hŷn a thîm ieuenctid (dan-18). Croeso i bawb.

Clwb Hoci Cymric

Clwb hoci i ferched sy'n cwrdd yn hamddenol bob nos Lun 7-8 yng Nghanolfan Hamdden y Tyllgoed. Mae croeso i unrhywun o 16+ boed yn hyderus yn chwarae hoci neu heb chwarae ers blynyddoedd!

Clybiau , nofio, gymnasteg, pel-rwyd, rygbi.

Clybiau chwaraeon i blant Ysgolion Cynradd, ar y cyd â'r Urdd, tu allan i oriau ysgol

CRICC [Sefydlwyd 1990]

Hyfforddiant rygbi drwy gyfrwng y Gymraeg pan fo hynny`n bosibl, fore Sul 10 -11 yn ystod y tymor rygbi, i blant ysgol blwyddyn 2 i flwyddyn 10 ar gyfer tymor 2015-16.

Cymdeithas Golff y Ddinas

Cystadleuthau: 3 neu 4 gwaith y flwyddyn ar gyrsiau amrywiol yn Ne Cymru

OneOcean Limited

Hyfforddiant ar gychod pwer a hwylio. Canolfan Hyfforddi RYA.

Teirw Taf - Tîm Pêl Feddal i Gymry Cymraeg

Eisiau trio rhywbeth newydd a chymdeithasu drwy'r Gymraeg yng Nghaerdydd? Ymunwch â TEIRW TAF rhwng mis Ebrill a mis Medi.

Corau / Choirs

bechgyn bro taf

Rhaglen gerddorol amrywiol a diddorol; ar gael i berfformio mewn cyngherddau; croeso i aelodau newydd; ymarferion am 7.30 bob nos Sul yn Nhreganna, Caerdydd

Cantorion Ardwyn Caerdydd

Côr Cymysg i Gymryd Caerdydd o bob oedran, ymarfer nos Sul 7.30

Côr Aelwyd Hamdden Caerdydd

Capel Minny Street Caerdydd

Côr Caerdydd

Côr Caerdydd - un o gorau cymysg mwyaf llwyddiannus Cymru. Ymarfer bob nos Fercher am 8.00pm yng Nghapel Wesley, Cowbridge Road East. Ar gael ar gyfer cyngherddau, priodasau a digwyddiadau arbennig.

Côr CF1

Côr Cymysg i Gymry Caerdydd

Côr Dydd

Côr Cymysg i Gymry Caerdydd, cwrdd pob nos Iau am 7.30

Côr Hen Nodiant

Côr cymysg i rai dros 60 mlwydd oed

 • 029 2089 1483
Côr Meibion Taf

Côr Meibion newydd, cwrdd pob nos Sul 7.30, croeso i aelodau newydd o bob oed

Côr Merched Canna

Cymdeithas fywiog, brwdfrydig! Cyfarfod festri Salem 7.00 pob nos Lun

Waun Ddyfal

Côr Cymysg i bobol ifanc. Mae croeso cynnes i unrhyw berson ifanc ymuno á'r côr. Maent yn ymarfer pob nos Iau.

Crefydd

Bethel

Rhiwbeina

Bethlehem

Gwaelod y Garth

Capel y Crwys

Y Rhath

 • 02920 494820
Capel y Rhath

Y Rhath

Ebeneser Caerdydd

Canol Caerdydd

Eglwys Annibynnol Minny Street

Cathays

Eglwys Dewi Sant

Canol Caerdydd

Eglwys Efengylaidd Gymraeg Caerdydd

Cathays

Eglwys y Tabernacl

Yr Ais

Salem

Treganna

Yr Eglwys Undodaidd

Canol Caerdydd

 • 02920 341976
Yr Offeren yn Gymraeg

Ty Nasareth, Heol Colum, Caerdydd. 4pm bob prynhawn Sul.

Cylchoedd Meithrin

Caerau a Trelai

Cylch Meithrin

Ceubalfa

Cylch Meithrin

Creigiau

Cylch Meithrin

Glan Morfa, Y Sblot

Cylch Meithrin

Grangetown a'r Bae

Cylch Meithrin

Nant Lleucu, Penylan

Cylch Meithrin

Pentrebaen

Cylch Meithrin

Pili Pala, Llaneirwg

Cylch Meithrin

Rhiwbeina

Cylch Meithrin

Treganna

Cylch Meithrin

Tŷ'r Cymry, Y Rhath

Cylch Meithrin

Y Coed, Cyncoed

Cylch Meithrin

Y Parc, Treganna

Cylch Meithrin

Cymdeithasau / Associations

Aelwyd Hamdden Cymry Caerdydd

Cyfarfod bob yn ail brynhawn Mercher am 2.00 yn festri Capel Minny Street

 • 029 20341976
Cell Caerdydd Cymdeithas yr Iaith Gymraeg

Yn cyfarfod am 6.30yh y dydd Mercher cyntaf o bob mis.

Cerddoriaeth draddodiadol

Sesiwn Caerdydd: bob nos Lun am 8.30. Dewch i ddysgu a chwarae alawon neu wrando, Cayo Arms, Cathedral Road, Caerdydd CF11 9LL.

 • 029 2039 1910
Clwb Gwawr Caerdydd

Clwb Cymdeithasol i ferched Caerdydd

Clwb y Dwrlyn

Cymdeithas Gymraeg ardal Creigiau, Pentyrch, Gwaelod y Garth a'r Cylch

Cylch Cinio Cymraeg

Cyfarfod nos Lun cyntaf pob mis yng Jolyons, Heol y Cadeirlan.

Cylch Cinio Merched Caerdydd

Pum cyfarfod blynyddol, cinio tri chwrs a siaradwr gwadd yng Nghlwb Golff Radyr

 • 029 2069 4667
Cylch Llyfryddol Caerdydd

Cyfarfod yn fisol rhwng Medi a Mawrth (ac eithrio Rhagfyr) ar drydedd nos Wener y mis am 7.00

Cymdeithas Cymru-Ariannin (cangen y De)

Cwrdd yn fisol yn Eglwys Gyfannol Treganna, Heol Ddwyreiniol y Bont Faen, Treganna CF51LQ am 7.30pm

Cymdeithas Gymraeg Rhiwbeina

O fis Medi i fis Gorffennaf

 • 029 2076 6283
Cymdeithas Hanes Carnhuanawc

Hybu diddordeb yng ngwaith a bywyd Thomas Price (1787-1840) yw nod Cymdeithas Carnhuanawc.

Cymdeithas Wyddonol Caerdydd

Cadeirydd Neville Evans

Cymrodorion Caerdydd

Bydd Cymrodorion Caerdydd, cymdeithas Gymraeg hynaf y ddinas (sefydlwyd 1885), yn cynnal cyflwyniadau/darlithoedd ar bob agwedd o fywyd Cymru, megis diwylliant, hanes a gwleidyddiaeth dros fisoedd y gaeaf, ac mae'r cyfarfodydd yn agored i bawb.

Eglwys Dewi Sant

Bore Coffi Dysgwyr ar y trydydd Sadwrn y mis 10am-12pm. Cilgant St Andreas

  Eglwys Efengylaidd Gymraeg

  Bore Coffi i ddysgwyr ail Sadwrn y mis 10.30 - 12pm. Harriet St, Cathays

   Eglwys Efengylaidd Gymraeg

   Bore Coffi i ddysgwyr ail Sadwrn y mis 10.30 - 12pm. Harriet St, Cathays

    Merched y Wawr, Caerdydd

    Cyfarfod yr ail nos Fawrth bob mis yng Nghapel Methodist Cyncoed, Cilgant Westminster, Caerdydd

    Merched y Wawr, Radyr

    Cyfarfod nos Fercher cyntaf y mis yng Nghapel Methodist Saesneg Radyr

    Y Twlc

    Cylch trafod llenyddiaeth

    Cymraeg i oedolion / Welsh for adults

    Bore Coffi i Ddysgwyr

    Boreau Coffi i Ddysgwyr o bob safon, bob dydd Mawrth 10.30-11.30 yn Llaeth a Siwgr, Yr Hen Lyfrgell

    Canolfan Cymraeg i Oedolion Caerdydd a Bro Morgannwg

    Cyrsiau Cymraeg o bob safon

    Yr Awr Hapus

    Pob Bore Llun 10.45-11.45 yn Gwesty'r Pentref Coryton - croes i bawb am goffi a chlonc

    Yr Awr Hapus

    Cwrdd yn fisol ar ddydd Sadwrn gyntaf y mis (dim Gorffennaf nac Awst) Clonc am 10.30am yng Ngwesty'r Pentre Coryton tan 11.30, ac yna mynd am dro cyn bwyta Carferi yn yr Hollybush am 1pm

    Dawnsio Gwerin / Folk Dancing

    Cwmni Dawns Werin Canolfan Caerdydd

    Cyfarfod Nos Iau am 7.30, Canolfan yr Urdd, Caerdydd

    Twrch Trwyth, Cwmni Dawnsio Gwerin

    Ymarfer bob nos Fercher yn y tymor ysgol am 8-9.30pm. Dawnswyr a band ar gael ar gyfer twmpathau i bob achlysur. Ymarferion bob nos Fercher 8-9.30pm – croeso i ddawnswyr newydd.

    • 02920 309490

    Drama / Drama

    Cwmni Drama Minny St

    Capel Minny St, y Waun Ddyfal, Caerdydd

    • 02920 693848
    Cwmni Drama y Crwys

    Cyfarfod bob nos Fercher am 7.30 yn y capel

    • 02920 627903

    Llinellau Ffôn Cymraeg

    Adran Gwaith a Phensiynau

    08456 014441

     Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

     02920 397951

      Amgueddfa Werin Cymru

      02920 573500

       Asiantaeth Cynnal Plant

       08457 138091

        Asiantaeth Safonau Bwyd

        02920 678999

         Athrofa Chwaraeon Cymru

         08450 450902

          Barclays (cwsmeriaid personol)

          08457 442211

           BBC

           03703 500700

            BT

            0800 800288

             Canolfan Byd Gwaith

             08000 121888

              Cofrestrfa Tir

              08448 921122

               Comisiwn Etholiadol

               02920 346800

                Comisiwn Gwasanaethau Cyfreithiol

                08453 454345

                 Croeso Cymru

                 07808 300306

                  Cyfoeth Naturiol Cymru

                  03000 653000

                   Cyllid a Thollau

                   03002 001900

                    Cymorth i Fenywod

                    08088 010800

                     Cyngor ar Bopeth Cymru

                     08454 040505

                      Cyngor Caerdydd C2C

                      02920 872088

                       Cynilion Cenedlaethol

                       08000921092

                        DVLA

                        03007 906801

                         Dŵr Cymru

                         08000 526058

                          Galw Iechyd Cymru

                          0845 464748

                           Gwasanaeth Pasbort

                           03002 220000

                            HSBC

                            08457 030304

                             Llyfrgell Genedlaethol Cymru

                             01970 632800

                              Llywodraeth Cymru

                              03000 604400

                               Natwest

                               01248 671222

                                NSPCC Cymru

                                08081 002524

                                 Nwy Prydain

                                 08000 728630

                                  Ofcom

                                  02079 813042

                                   Parcelforce

                                   03448 005550

                                    Prawf Gyrru

                                    03002 001133

                                     Principality

                                     08450 450006

                                      S4C

                                      08706 004141

                                       Scottish Power

                                       08000 407018

                                        Swyddfa Comisiynydd y Gymraeg

                                        08456 033221

                                         Swyddfa Ystadegau Gwladol

                                         08456 013034

                                          Swyddfa'r Post

                                          03457 468469

                                           Traveline Cymru

                                           08712 002233

                                            Trenau Arriva Cymru

                                            03333 211202

                                             Treth ar Werth

                                             08450 100300

                                              Trwydded Teledu

                                              03007 906042

                                               Tŷ'r Cwmniau

                                               02920 380065

                                                Y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd

                                                08709 090223

                                                 Y Gwasanaeth Pensiwn

                                                 08456 060275

                                                  Mudiadau / Organisations

                                                  Menter Caerdydd

                                                  Mudiad cymunedol gyda'r nod o ehangu defnydd o'r Gymraeg ym mhob maes

                                                  Urdd Gobaith Cymru

                                                  Gweithgareddau i blant a phobl ifainc

                                                  Papurau Bro / Community Newspapers

                                                  Tafod Elai

                                                  Papur Bro misol bywiog ar gyfer ardal Pentyrch, Ffynnon Taf, Pontypridd, Llantrisant, Tonyrefail a'r cylch

                                                  Y Dinesydd

                                                  Papur Bro cyntaf Cymru ar gyfer Caerdydd a Bro Morgannwg

                                                  Ysgolion Cynradd

                                                  Ysgol Bro Eirwg

                                                  Tredelerch

                                                  Ysgol Creigiau

                                                  Creigiau

                                                  Ysgol Glan Ceubal

                                                  Gabalfa

                                                  Ysgol Glan Morfa

                                                  Sblot

                                                  Ysgol Gymraeg Coed y Gof

                                                  Pentrebaen

                                                  Ysgol Gymraeg Melin Gruffydd

                                                  Yr Eglwys Newydd

                                                  Ysgol Gymraeg Nant Caerau

                                                  Caerau

                                                  Ysgol Gymraeg Pwll Coch

                                                  Lecwydd

                                                  Ysgol Gymraeg Treganna

                                                  Treganna

                                                  Ysgol Gynradd Gwaelod y Garth

                                                  Gwaelod y Garth

                                                  Ysgol Gynradd Gymraeg Pen-y-Groes

                                                  Pentwyn

                                                  Ysgol Hamadryad

                                                  Grangetown

                                                  Ysgol Mynydd Bychan

                                                  Y Waun Ddyfal

                                                  Ysgol Pen y Pil

                                                  Trowbridge

                                                  Ysgol Pencae

                                                  Llandaf

                                                  Ysgol y Berllan Deg

                                                  Llanedern

                                                  Ysgol y Wern

                                                  Llanisien

                                                  Contact

                                                  Am wybodaeth pellach: 029 2068 9888
                                                  neu
                                                  leanne@mentercaerdydd.cymru