Help / Cymorth
facebook.png twitter.png you tube icon

Mudiadur

Chwaraeon / Sports

Adran Iau Clwb Rygbi Cymry Caerdydd.

Ymunwch a'n teulu, lle mae aelod o'r Adran Iau yr un mor bwysig a'r garfan hyn. Cynhelir hyfforddiant a sesiynau hwylog am 11.00 ar gaeau Llandaf bob bore Sul.

Canolfannau Pel-droed Gol

Cyrsiau pel-droed a partion i blant, 8 cwrt 5 bob-ochr, ystafell a bar i'w llogi

Clwb Cymric

Clwb Pêl-droed Cymry Cymraeg Caerdydd a sefydlwyd yn 1969. Rhedeg dau dîm hŷn a thîm ieuenctid (dan-18). Croeso i bawb.

Clwb Hoci Cymric

Clwb hoci i ferched sy'n cwrdd yn hamddenol bob nos Lun 7-8 yng Nghanolfan Hamdden y Tyllgoed. Mae croeso i unrhywun o 16+ boed yn hyderus yn chwarae hoci neu heb chwarae ers blynyddoedd!

Clybiau , nofio, gymnasteg, pel-rwyd, rygbi.

Clybiau chwaraeon i blant Ysgolion Cynradd, ar y cyd â'r Urdd, tu allan i oriau ysgol

CRICC [Sefydlwyd 1990]

Hyfforddiant rygbi drwy gyfrwng y Gymraeg pan fo hynny`n bosibl, fore Sul 10 -11 yn ystod y tymor rygbi, i blant ysgol blwyddyn 2 i flwyddyn 10 ar gyfer tymor 2015-16.

Cymdeithas Golff y Ddinas

Cystadleuthau: 3 neu 4 gwaith y flwyddyn ar gyrsiau amrywiol yn Ne Cymru

OneOcean Limited

Hyfforddiant ar gychod pwer a hwylio. Canolfan Hyfforddi RYA.

Teirw Taf - Tîm Pêl Feddal i Gymry Cymraeg

Eisiau trio rhywbeth newydd a chymdeithasu drwy'r Gymraeg yng Nghaerdydd? Ymunwch â TEIRW TAF rhwng mis Ebrill a mis Medi.

Corau / Choirs

bechgyn bro taf

Rhaglen gerddorol amrywiol a diddorol; ar gael i berfformio mewn cyngherddau; croeso i aelodau newydd; ymarferion am 7.30 bob nos Sul yn Nhreganna, Caerdydd

Cantorion Ardwyn Caerdydd

Côr Cymysg i Gymryd Caerdydd o bob oedran, ymarfer nos Sul 7.30

Côr Aelwyd Hamdden Caerdydd

Capel Minny Street Caerdydd

Côr Caerdydd

Côr Caerdydd - un o gorau cymysg mwyaf llwyddiannus Cymru. Ymarfer bob nos Fercher am 8.00pm yng Nghapel Wesley, Cowbridge Road East. Ar gael ar gyfer cyngherddau, priodasau a digwyddiadau arbennig.

Côr CF1

Côr Cymysg i Gymry Caerdydd

Côr Dydd

Côr Cymysg i Gymry Caerdydd, cwrdd pob nos Iau am 7.30

Côr Meibion Taf

Côr Meibion newydd, cwrdd pob nos Sul 7.30, croeso i aelodau newydd o bob oed

Côr Merched Canna

Cymdeithas fywiog, brwdfrydig! Cyfarfod festri Salem 7.00 pob nos Lun

Côr y Mochyn Du

Côr cymysg i rai dros 60 mlwydd oed

 • 029 2089 1483
Waun Ddyfal

Côr Cymysg i bobol ifanc. Mae croeso cynnes i unrhyw berson ifanc ymuno á'r côr. Maent yn ymarfer pob nos Iau.

Crefydd

Bethel

Rhiwbeina

Bethlehem

Gwaelod y Garth

Capel y Crwys

Y Rhath

 • 02920 494820
Capel y Rhath

Y Rhath

Ebeneser Caerdydd

Canol Caerdydd

Eglwys Annibynnol Minny Street

Cathays

Eglwys Dewi Sant

Canol Caerdydd

Eglwys Efengylaidd Gymraeg Caerdydd

Cathays

Eglwys y Tabernacl

Yr Ais

Salem

Treganna

Yr Eglwys Undodaidd

Canol Caerdydd

 • 02920 341976
Yr Offeren yn Gymraeg

Ty Nasareth, Heol Colum, Caerdydd. 4pm bob prynhawn Sul.

Cylchoedd Meithrin

Caerau a Trelai

Cylch Meithrin

Ceubalfa

Cylch Meithrin

Creigiau

Cylch Meithrin

Glan Morfa, Y Sblot

Cylch Meithrin

Grangetown a'r Bae

Cylch Meithrin

Nant Lleucu, Penylan

Cylch Meithrin

Pentrebaen

Cylch Meithrin

Pili Pala, Llaneirwg

Cylch Meithrin

Rhiwbeina

Cylch Meithrin

Treganna

Cylch Meithrin

Tŷ'r Cymry, Y Rhath

Cylch Meithrin

Y Coed, Cyncoed

Cylch Meithrin

Y Parc, Treganna

Cylch Meithrin

Cymdeithasau / Associations

Aelwyd Hamdden Cymry Caerdydd

Cyfarfod bob yn ail brynhawn Mercher am 2.00 yn festri Capel Minny Street

 • 029 20341976
Cell Caerdydd Cymdeithas yr Iaith Gymraeg

Yn cyfarfod am 6.30yh y dydd Mercher cyntaf o bob mis.

Cerddoriaeth draddodiadol

Sesiwn Caerdydd: bob nos Lun am 8.30. Dewch i ddysgu a chwarae alawon neu wrando, Cayo Arms, Cathedral Road, Caerdydd CF11 9LL.

 • 029 2039 1910
Clwb Gwawr Caerdydd

Clwb Cymdeithasol i ferched Caerdydd

Clwb y Dwrlyn

Cymdeithas Gymraeg ardal Creigiau, Pentyrch, Gwaelod y Garth a'r Cylch

Cylch Cinio Cymraeg

Cyfarfod nos Lun cyntaf pob mis yng Jolyons, Heol y Cadeirlan.

Cylch Cinio Merched Caerdydd

Pum cyfarfod blynyddol, cinio tri chwrs a siaradwr gwadd yng Nghlwb Golff Radyr

 • 029 2069 4667
Cylch Llyfryddol Caerdydd

Cyfarfod yn fisol rhwng Medi a Mawrth (ac eithrio Rhagfyr) ar drydedd nos Wener y mis am 7.00

Cymdeithas Gymraeg Rhiwbeina

O fis Medi i fis Gorffennaf

 • 029 2076 6283
Cymdeithas Hanes Carnhuanawc

Hybu diddordeb yng ngwaith a bywyd Thomas Price (1787-1840) yw nod Cymdeithas Carnhuanawc.

Cymdeithas Tŷ'r Cymry

Cyfarfod yn fisol ar nos Fercher rhwng Medi a Mehefin yn Tŷ'r Cymry, Heol Gordon

 • 029 2049 1888
Cymdeithas Wyddonol Caerdydd

Cadeirydd Neville Evans

Cymrodorion Caerdydd

Bydd Cymrodorion Caerdydd, cymdeithas Gymraeg hynaf y ddinas (sefydlwyd 1885), yn cynnal cyflwyniadau/darlithoedd ar bob agwedd o fywyd Cymru, megis diwylliant, hanes a gwleidyddiaeth dros fisoedd y gaeaf, ac mae'r cyfarfodydd yn agored i bawb.

Merched y Wawr, Radyr

Cyfarfod nos Fercher cyntaf y mis yng Nghapel Methodist Saesneg Radyr

Cymraeg i oedolion / Welsh for adults

Bore Coffi i Ddysgwyr

Boreau Coffi i Ddysgwyr o bob safon, bob dydd Mawrth 11.00-12.00 yn y Mochyn Du

Canolfan Cymraeg i Oedolion Caerdydd a Bro Morgannwg

Cyrsiau Cymraeg o bob safon

Dawnsio Gwerin / Folk Dancing

Cwmni Dawns Werin Canolfan Caerdydd

Cyfarfod Nos Iau am 7.30, Canolfan yr Urdd, Caerdydd

Twrch Trwyth, Cwmni Dawnsio Gwerin

Ymarfer bob nos Fercher yn y tymor ysgol am 8-9.30pm. Dawnswyr a band ar gael ar gyfer twmpathau i bob achlysur. Ymarferion bob nos Fercher 8-9.30pm – croeso i ddawnswyr newydd.

 • 02920 309490

Drama / Drama

Cwmni Drama Minny St

Capel Minny St, y Waun Ddyfal, Caerdydd

 • 02920 693848
Cwmni Drama y Crwys

Cyfarfod bob nos Fercher am 7.30 yn y capel

 • 02920 627903

Llinellau Ffôn Cymraeg

Adran Gwaith a Phensiynau

08456 014441

  Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

  02920 397951

   Amgueddfa Werin Cymru

   02920 573500

    Asiantaeth Cynnal Plant

    08457 138091

     Asiantaeth Safonau Bwyd

     02920 678999

      Athrofa Chwaraeon Cymru

      08450 450902

       Barclays (cwsmeriaid personol)

       08457 442211

        BBC

        03703 500700

         BT

         0800 800288

          Canolfan Byd Gwaith

          08000 121888

           Cofrestrfa Tir

           08448 921122

            Comisiwn Etholiadol

            02920 346800

             Comisiwn Gwasanaethau Cyfreithiol

             08453 454345

              Croeso Cymru

              07808 300306

               Cyfoeth Naturiol Cymru

               03000 653000

                Cyllid a Thollau

                03002 001900

                 Cymorth i Fenywod

                 08088 010800

                  Cyngor ar Bopeth Cymru

                  08454 040505

                   Cyngor Caerdydd C2C

                   02920 872088

                    Cynilion Cenedlaethol

                    08000921092

                     DVLA

                     03007 906801

                      Dŵr Cymru

                      08000 526058

                       Galw Iechyd Cymru

                       0845 464748

                        Gwasanaeth Pasbort

                        03002 220000

                         HSBC

                         08457 030304

                          Llyfrgell Genedlaethol Cymru

                          01970 632800

                           Llywodraeth Cymru

                           03000 604400

                            Natwest

                            01248 671222

                             NSPCC Cymru

                             08081 002524

                              Nwy Prydain

                              08000 728630

                               Ofcom

                               02079 813042

                                Parcelforce

                                03448 005550

                                 Prawf Gyrru

                                 03002 001133

                                  Principality

                                  08450 450006

                                   S4C

                                   08706 004141

                                    Scottish Power

                                    08000 407018

                                     Swyddfa Comisiynydd y Gymraeg

                                     08456 033221

                                      Swyddfa Ystadegau Gwladol

                                      08456 013034

                                       Swyddfa'r Post

                                       03457 468469

                                        Traveline Cymru

                                        08712 002233

                                         Trenau Arriva Cymru

                                         03333 211202

                                          Treth ar Werth

                                          08450 100300

                                           Trwydded Teledu

                                           03007 906042

                                            Tŷ'r Cwmniau

                                            02920 380065

                                             Y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd

                                             08709 090223

                                              Y Gwasanaeth Pensiwn

                                              08456 060275

                                               Mudiadau / Organisations

                                               Menter Caerdydd

                                               Mudiad cymunedol gyda'r nod o ehangu defnydd o'r Gymraeg ym mhob maes

                                               Urdd Gobaith Cymru

                                               Gweithgareddau i blant a phobl ifainc

                                               Papurau Bro / Community Newspapers

                                               Tafod Elai

                                               Papur Bro misol bywiog ar gyfer ardal Pentyrch, Ffynnon Taf, Pontypridd, Llantrisant, Tonyrefail a'r cylch

                                               Y Dinesydd

                                               Papur Bro cyntaf Cymru ar gyfer Caerdydd a Bro Morgannwg

                                               Ysgolion Cynradd

                                               Ysgol Bro Eirwg

                                               Tredelerch

                                               Ysgol Creigiau

                                               Creigiau

                                               Ysgol Glan Ceubal

                                               Gabalfa

                                               Ysgol Glan Morfa

                                               Sblot

                                               Ysgol Gymraeg Coed y Gof

                                               Pentrebaen

                                               Ysgol Gymraeg Melin Gruffydd

                                               Yr Eglwys Newydd

                                               Ysgol Gymraeg Nant Caerau

                                               Caerau

                                               Ysgol Gymraeg Pwll Coch

                                               Lecwydd

                                               Ysgol Gymraeg Treganna

                                               Treganna

                                               Ysgol Gynradd Gwaelod y Garth

                                               Gwaelod y Garth

                                               Ysgol Gynradd Gymraeg Pen-y-Groes

                                               Pentwyn

                                               Ysgol Mynydd Bychan

                                               Y Waun Ddyfal

                                               Ysgol Pen y Pil

                                               Trowbridge

                                               Ysgol Pencae

                                               Llandaf

                                               Ysgol y Berllan Deg

                                               Llanedeyrn

                                               Ysgol y Wern

                                               Llanisien

                                               Contact

                                               Am wybodaeth pellach: 029 2068 9888
                                               neu
                                               leanne@mentercaerdydd.cymru