Help / Cymorth
facebook.png twitter.png you tube icon

Ffônlyfr

 

Ffônlyfr

Mae'r Ffônlyfr yn gasgliad o fanylion busnesau, cwmniau a sefydliadau sy'n cynnig gwasanaeth Cymraeg yng Nghaerdydd - o drydanwyr a garddwyr i artistiaid a thiwtoriaid.
Rhoi gwybodaeth am wasanaethau yn y Gymraeg yw diben y Ffônlyfr, ac ni all Menter Caerdydd warantu safon y gwasanaeth gaiff ei gynnig
Eisiau ychwanegu'ch cwmni at y Ffônlyfr? Cysylltwch a leanne@mentercaerdydd.cymru

 

 

Adloniant

Acapela

Stiwdio sain, fideo a neuadd gyngerdd ym Mhentyrch, Caerdydd. Pecynnau ar gyfer demo, artistiaid newydd a phroffesiynol. Angen siaradwyr Cymraeg.

bechgyn bro taf

Côr meibion cyfeillgar ac anffurfiol ei natur a'i repertoire. Cyngherddau, priodasau neu ddathliad teuluol - ystyrir unrhyw gais! Croeso i aelodau newydd - dewch i ymuno â ni mewn ymarfer.

Canolfan Mileniwm Cymru

Croeso i bawb o bob oed fwynhau perfformiadau am ddim, arddangosfeydd celf, gweithdai, teithiau tywys, bwyd a diod – a sioeau llwyfan wrth gwrs!

Côr Merched Canna

Adloniant cerddorol ar gyfer cyngherddau, priodasau, gwasanaethau arbennig, elusennau

Chapter

Canolfan Gelfyddydau yng nghanol Treganna, yn cynnig oriel, theatr, sinemâu, caffi a bar.

Cwmni Dawns Werin Caerdydd

Tîm dawnsio gwerin swyddogol y brif ddinas ydy CDWC. Ar gael i arddangos dawnsfeydd, cynnal twmpathau ac adfywio arferion Cymreig megis y Fari Lwyd.

Dawnswyr Twrch Trwyth

Dawnswyr a band ar gael ar gyfer twmpathau i bob achlysur. Ymarferion bob nos Fercher 8-9.30pm – croeso i ddawnswyr newydd

Dewch i Ganu

Adloniant Acordion ar gyfer pob achlysur gyda Maggie Parry-Jones. Priodasau, partïon plant, cerddoriaeth fyw yn canolbwyntio ar ganeuon a rhigymau Cymreig.

Disco Aled Wyn

PA/goleuo ar gyfer gigs a digwyddiadau; neu disco ar gyfer dathliadau o bob math - priodasau, partïon plant (a phartïon plant mawr!)

Gwasanaethau 007

Technegydd sain gydag offer ei hun ar gael ar gyfer cyfarfodydd, cyngherddau a chynhadleddau. Asiant twmpathau yn ogystal.

Hei-di-ho

Sesiynau 'hwyl a cherdd' i blant 0-4 mlwydd oed a'u rhieni/gwarchodwyr. Croeso i ddysgwyr. Partïon traddodiadol i blant 1-7 mlwydd oed.

Kariad

Sioeau hud a lledrith i blant

 • 07979 547304
Rhian Owen

Cantores (soprano). Cyngherddau clasurol ac ysgafn. Athrawes ganu, gwaith teledu, radio, priodasau, recordio, beirniadu a hyfforddi at arholiadau.

Telynores - Ffion Rhisiart

Ar gael i ddysgu ac i berfformio ym mhob math o achlysur bach a mawr. Parod i ganu amrywiaeth o gerddoriaeth.

Arlwyo

Arlwy Avril - Gwledd

Cyfle i ymwelwyr flasu gwledd o ddiwylliant a bwydydd Cymreig ar aelwydydd Cymraeg

Bacws Haf

Teisennau iachus a blasus, gwahanol i'r cyffredin; delfrydol ar gyfer cyfarfod neu bwyllgor i godi calon eich cydweithwyr - beth am ofyn i'ch Bacws lleol arlwyo?

Cartref

Alun Roderick - 'The Furniture Assembly'

Gwasanaeth adeiladu dodrefn flat-pack, dodrefn tŷ, y swyddfa a gardd! Prynwch chi, adeiladwn ni! Cymryd y boen allan o adeiladu flat-packs.

Bwyta ein Gerddi

Gwasanaeth garddio - cynnal a chadw, tocio, plannu, yn cynnwys planhigion bwytadwy.

C L Thomas

Gwaith Saer yn cynnwys gwaith gegin, toi, ystafell molchi, gosod lloriau pren, gosod teils

Cwmni Coed

Torri coed, torri glaswellt, torri clawdd, gwneud ffens a gwasanaeth garddio.

Dafydd Roberts

Gwaith adeiladu cyffredinol yn y tŷ a'r ardd. Plastro, plymio, patios ac ati.

 • 07800 961468
Daniel Vaughan-Trydanwr

Multi-Elec Services Limited- Trydanwr Daniel Vaughan Contractwyr Trydanwr Lleol Pob gwaith trydan, yn cynnwys- Ailweirio, Profi A Cynhaliaeth, Gwaith CCTV, TV Aerials, Full scope Napit Approved electrician

Darren Jones Plymwr a Pheiriannydd

Plymwr a pheiriannydd gwres canolog. Rhif cofrestredig diogelwch nwy: 194653

DWR Caerdydd - Plymio a Gwresogi

Gwasanaethau plymio a gwresogi. Tystysgrifau Diogelwch Nwy: CCN1, CEN1, CPA1 a HTR1

F. C. Brooks a'i feibion

Symud a storio dodrefn - o ddodrefn unigol i dai cyfan. Teithio'n agos, pell ac i Ewrop. Symud swyddfa, symud mewnol a busnes.

Fisher Plastering South Wales Ltd

Cynhaliwyd holl agweddau o waith plastro. Darparwyd gwasanaeth cyfeillgar, dibynadwy a phroffesiynnol

Garddio LLOYD-GREEN

Garddio LLOYD-GREEN, yn cynnig gwasanaethau cynnal a chadw garddio personol. Does dim gardd rhy fach. Prisiau i addasu i'ch anghenion.

Glân

Gwasanaeth glanhau unigryw i'r cartre ac i fusnesau lleol

Glyn Owen

Plymio, gwres canolog, pob math o beriannau ynni adnewyddadwy, stofiau pren/glo a gwaith trydanol. Am wasanaeth Cymraeg gofynnwch am Sian neu Glyn

Gwyn Edwards - Plymio a Gwres Canolog

Gwaith nwy, boeler newydd, gwres canolog. Gwaith plymio. Rhif diogelwch nwy: 534283, tystysgrif (WIAPS)

HeatGlow

Plymwr. Gosod, cynnal a chadw gwres canolog, ystafell ymolchi ac ati. Tystysgrifau landlord. Gwasanaethu ac atgyweirio.

Hefin Tomos Tiwniwr Piano

Tiwnio ac atgyweirio pianos

Iwan Simpson

Saer coed ac adnewyddu dodrefn

JENNINGS Decorating

Gwasanaethau addurno | Cymhwyster City & Guilds

maison

Gwasanaeth gosod a rheoli tai yng Nghaerdydd a'r cylch. Rydyn yn gwmni sydd yn malio ac am wneud ein gorau ar eich rhan.

Mân Swyddi

Arbenigwr mewn mân swyddi megis atgyweirio a DIY, yn y tŷ neu'r ardd

MWH Heating and Plumbing

Contractwyr plymio a gwresogi dibynadwy yn gweithio o amgylch Caerdydd a de Cymru. Achrededig gan City & Guilds ac aelod o’r gofrestr ‘Gas Safe'

Neil Farrant - Trydanwr

Pob math o waith trydanol. Profi PAT, tystysgrifau landlord, ailweirio, socedi ychwanegol, mewnosod PV. Cofrestr NICEIC

RB Property Services

S'dim job rhy fach! Gwasanaeth cynnal a chadw tai a gerddi am brisiau cystadleuol.

S W Fleming

Saer coed ac adeiladwr. Gwneir unrhyw fath o waith coed a gwellianau i'r cartref, gan gynnwys ceginau, estyniadau, gwaith adnewyddu a chelfi

SAERDydd

Llywelyn Tudur. Saer gyda 15 mlynedd o brofiad.

Sparkle a Shine

Glanhau ffenestri, gwasanaethau gwteri, glanhau allanol,peintio allanol a garddio.

Stephen Jones

Crefftwr dibynadwy yn cynnig amrywiaeth o wasanaethau adeiladu ac atgyweirio.

 • 02920 564239
 • 07799 190317
TLC Garden Design & Maintenance

Gwasanaeth cynnal a chadw gerddi ar draws de ddwyrain cymru. Cynnig ystod o wasanaethau gan gynnwys torri lawnt, cloddio ffin, tocio a plannu planhigion

Twm Saer

Dylunio ac Adeiladu celfi a chabanau ar gyfer tai a gerddi

Celf a Dylunio

Ctrl Alt Design

Asiantaeth ddylunio nodedig sy'n darparu gwasanaeth brandio dwyieithog a gwaith dylunio ar gyfer argraffu ac i’r we ar ran cwmnïau ac unigolion

Draig - Arwyddion ac Argraffu

Cwmni sy'n arbenigo mewn dylunio, argraffu ac arwyddion o bob math. Gwasanaeth Cymraeg ar gael gan Endaf Williams

Elfen

Cwmni sy'n arbenigo mewn brandio dwyieithog.

Ffotograffiaeth Katie Barrett

Ffotograffydd profiadol ers 2006 yn creu portreadau naturiol o famolaeth, babanod a phlant yn eich cartref eich hun neu leoliad o'ch dewis chi

Huw Aaron Cartwnydd

Creu cartwns a chomics, animeiddio, darluniau, murluniau a dylunio cymeriadau. Hefyd, cynnal gweithdai cartwnio a chomics i blant.

Kutchibok

Mae Kutchibok yn arbenigo mewn brandio, pecynnu, a dylunio gwefannau.

Lawray Penseiri

Pob agwedd ar bensaernïaeth, gan gynnwys adeiladau newydd ac atgyweirio, byd addysg, y celfyddydau, diwydiant, datblygiadau preifat, strategaeth ystadau, ac ati.

Llinos Lanini

Ffotograffydd/Artist. Comisiynau ac arddangos (dim gwaith stiwdio na phriodasau). Trydar @llinoslanini

Owen Hughes Web Design

Rwy'n ddylunydd gwê wedi fy sefydlu yng Nghaerdydd. Rwy'n creu gwefannau Cymraeg, Saesneg a dwyieithog ar gyfer busnesau bach lleol.

Owen Hughes Web Design

Rwy'n ddylunydd gwê wedi fy sefydlu yng Nghaerdydd. Rwy'n creu gwefannau Cymraeg, Saesneg a dwyieithog ar gyfer busnesau bach lleol.

Ruth Shelley

Dylunydd ac artist gwydr cyfoes, hefyd yn gwenud ffenestri lliw. Ar gael ar gyfer comisiynau cyhoeddus a phreifat.

Crefydd

Bethel

Rhiwbeina

Bethlehem

Gwaelod y Garth

Capel y Crwys

Y Rhath

 • 02920 494820
Capel y Rhath

Y Rhath

Ebeneser Caerdydd

Canol Caerdydd

Eglwys Annibynnol Minny Street

Cathays

Eglwys Dewi Sant

Canol Caerdydd

Eglwys Efengylaidd Gymraeg Caerdydd

Cathays

Eglwys y Tabernacl

Yr Ais

Salem

Treganna

Yr Eglwys Undodaidd

Canol Caerdydd

 • 02920 341976
Yr Offeren yn Gymraeg

Ty Nasareth, Heol Colum, Caerdydd. 4pm bob prynhawn Sul.

Cyffredinol

Almair Cyf

Iechyd a Diogelwch - Polisiau, Gweithdrefnau, Asesiadau Risg, Hyfforddiant. Trefnu Digwyddiadau, Rheolaeth Digwyddiadau,Trwyddedu, Hyfforddiant

Blodau Petal

Dylunio a threfnu blodau ar gyfer ystod o achlysuron - priodasau, dathliadau, digwyddiadau - yn ôl eich gofynion chi.

Caban

Siop lyfrau Cymraeg sy'n gwerthu ystod eang o lyfrau Cymraeg ac Eingl-Gymraeg, DVDau, CDau, cardiau a nwyddau Cymreig. Coffi a the hefyd!

Canolfannau Pêl-droed Gôl

Cyrsiau pêl-droed a phartïon i blant, 10 cwrt 5 a 7 bob-ochr, ystafell a bar i'w llogi am ddim

Cant a mil vintage

Siop vintage yn gwerthu dillad a nwyddau diddorol i'ch cartref, caffi a llyfrau Cymraeg.100 Whitchurch Road, Mynydd Bychan, CF14 3LY

CBAC - Cymraeg y Gweithle

Teclyn ar-lein i adnabod swyddi lle mae angen i’r swydd-ddeiliaid feddu ar sgiliau yn y Gymareg; asesiadau i adnabod sgiliau Cymraeg eich gweithwyr.

Cracking Productions

Gwasanaeth cynhyrchu fideos proffesiynol ar gyfer busnesau, gwefannau, digwyddiadau, marchnata ac ati. Cynhyrchwyr proffesiynol gydag offer proffesiynol

Cuebox Ltd

Gwasanaethau autocue ar gyfer teledu, seremoniau gwobrwyo, cynhadleddau, unrhyw fath o siarad yn gyhoeddus.

Cwlwm Busnes Caerdydd

Mae Cwlwm Busnes Caerdydd yn rhoi cyfle i bobl busnes Caerdydd a'r cyffiniau o bob sector i gwrdd, rhwydweithio a thrafod materion yn ymwneud â busnes

Cwmni Cylch

Cynigir gwasanaeth therapi drwy gyfrwng y Gymraeg i unigolion, cyplau a theuluoedd gan ddwy therapydd systemig profiadol a chofrestedig gan UKCP.

 • 07879 693967
 • 07967 113451
G-ap yn y farchnad

Gwasanaeth marchnata, cyfathrebu a chysylltiadau cyhoeddus dwyieithog yn Nghaerdydd a chenedlaethol

Gwalia Surveyors

Tirfesur, BIM, mesur adeiladau, gwasanaethau dan ddaear (arolygon 'utility' a GPR), Mesur carthffosiaeth, monitro symudiadau, ffiniau

Gwenno Dafydd Anogydd

Gallaf ddatgelu a gweithio drwy yr holl broblemau sydd yn eich rhwystro rhag byw y fersiwn orau ohonoch a'ch helpu i gyflawni eich llawn botensial.

Huw Roberts

Cyfrifydd/Probate - Ers 1987 mae Huw wedi darparu gwasanaeth personol, proffesiynol a dibynadwy ar dreth incwm, probate, treth etifeddiaeth a chyngor ar ewyllysiau

Hwyl a Fflag

Gwasanaeth teithiau i grwpiau o bob math - ysgolion, corau, grwpiau chwaraeon ac ati

Job Trac Cymru / Safle Swyddi

Arbenigwyr recriwtio siaradwyr Cymraeg ers 2005. Cymorth gyda recriwtio, cymorth adnoddau dynol Cymraeg, hysbysebu swyddi Cymraeg.

Kit Box Cymru

Cwmni cit ar gyfer pob math o chwaraeon. Citiau chwarae a hamdden.

Llenyddiaeth Cymru

Llenyddiaeth Cymru yw’r cwmni cenedlaethol gyda chyfrifoldeb dros ddatblygu llenyddiaeth yng Nghymru.

mela

Asiantaeth Gyfathrebu Greadigol - Ymgyrchoedd Digidol, Materion Cysylltiadau Cyhoeddus, Marchnata, Materion Cyhoeddus a Strategaeth

SILIBILI

Dillad ac anrhegion Cymreig i fabanod a phlant 0 - 9 oed gan gynnwys crysau-t, hwdis, babygros, mygiau a chardiau amrywiol.

Siop y Felin

Llyfrau, cardiau a chryno ddisgiau Cymraeg

St David Vet Centre

Canolfan filfeddygol i anifeiliaid anwes. Gofal sy'n rhoi budd eich anifeiliaid yn gyntaf.Medrwch drafod â Sion Rowlands yn y Gymraeg.

Stiwdio'r Efail

Stiwdio recordio ar gyfer cerddoriaeth, drama, rhaglen radio, lleisiau ac unrhyw beth sydd angen ei recordio.

Swyddle

Recriwtio ac adnoddau dwyieithrwydd. Hybu iaith fyw. Meithrin calon cenedl. @Swyddle

SYS (Sain yn Symud)

Gwasanaeth recordio ar gyfer cynadleddau a chyfarfodydd dan ofal dau beiriannydd sain profiadol, proffesiynol a dwyieithog. PA ac offer sain ar gael

Viva Media Ltd

Asiantaeth gynhyrchu creadigol sydd yn cynnig graddfa lawn o atebion hysbysebu, marchnata a dylunio ar gyfer y sectorau darlledu a masnachol.

Y Gorau o Gymru

Bythynnod gwyliau gorau Cymru. Dewis o 250+ o lety gwyliau hunan-ddarpar yng Nghymru. Pob un yn 4 a 5 seren.

Y Mochyn Du

Tafarn a Bwyty. Bwyd cartref Cymreig, cwrw cartref Cymreig, croeso naturiol Cymreig

 • 02920 371599

Cyfieithu

Cyfieithu Clir Cyf

Gwasanaeth cyfieithu, golygu a phrawf ddarllen (Cymraeg i Saesneg; Saesneg i Gymraeg)

Cyfieithu Lleuwenlli

Gwasanaeth cyfieithu ar bapur / cyfieithu ar y pryd proffesiynol am bris cystadleuol

Cyfieithu Nanhyfer Translation

Cyfieithu dogfennau (Saesneg i Gymraeg; Cymraeg i Saesneg) gan rywun gyda gradd anrhydedd gyfun yn y Gymraeg a'r Saesneg. Mynd o nerth i nerth ers 2000

Nerys Hurford Cyf

Darperir gwasanaethau cyfieithu a chyfieithu ar y pryd o'r safon uchaf am brisiau cystadleuol.

Periaith

Cyfieithu a golygu gan aelod cyflawn o Gymdeithas Cyfieithwyr Cymru

Prysg

Un o brif gwmnïau cyfieithu Cymru sydd ag enw da am waith o safon a gwasanaeth heb ei ail

Testun

Cwmni sy'n darparu gwasanaethau cyfieithu ysgrifenedig, cyfieithu ar y pryd ac isdeitlo. Aelodau cyflawn o Gymdeithas Cyfieithwyr Cymru.

Cyfraith

Capital Law LLP

Mae Capital Law yn ddaraparwr blaenllaw o wasanaethau cyfreithiol ac yn medru cynnig gwasanaeth cyflawn drwy gyfrwng y Gymraeg.

Darwin Gray LLP

Cyfreithwyr dwyieithog sy'n cynnig amrywiaeth o wasanaethau a chyngor cyfreithiol.

Emeritus Legal

Cyfraith Ewyllysiau, Lasting Powers Of Attorney, y Llys Gwarchod, Achosion Profiant

Francis & Buck

Arbenigwyr mewn prynu a gwerthu tai, ac unrhyw fater arall yn ymwneud ag eiddo preswyl.

Gordon Dadds

Pob agwedd o waith cyfreithiol. Siaradwraig Gymraeg gydag arbenigedd mewn cyfraith teulu.

Leah Rhydderch

Watkins & Gunn Pob agwedd o waith cyfreithiol. Siaradwraig Gymraeg gydag arbenigedd mewn cyfraith teulu.

T Llewellyn Jones

Cyngor a gwasanaethau cyfreithiol - prynu a gwerthu tai, ewyllysiau, profiant ac ati. Gellir trefnu apwyntiadau yng Nghaerdydd gyda'r nos.

Cylchoedd Meithrin

Caerau a Trelai

Cylch Meithrin

Ceubalfa

Cylch Meithrin

Creigiau

Cylch Meithrin

Glan Morfa, Y Sblot

Cylch Meithrin

Grangetown a'r Bae

Cylch Meithrin

Nant Lleucu, Penylan

Cylch Meithrin

Pentrebaen

Cylch Meithrin

Pili Pala, Llaneirwg

Cylch Meithrin

Rhiwbeina

Cylch Meithrin

Treganna

Cylch Meithrin

Tŷ'r Cymry, Y Rhath

Cylch Meithrin

Y Coed, Cyncoed

Cylch Meithrin

Y Parc, Treganna

Cylch Meithrin

Cyllid

Brewin Dolphin

Rydym yn cynnig ystod o wasanaethau buddsoddi i gwsmeriaid preifat, cronfeydd pensiwn ac elusennau. Cysylltwch â Geraint Hampson-Jones neu Iwan Price.

Huw Roberts Cyfrifydd / Probate

Ers 1987 mae Huw yn darparu gwasanaeth personol, proffesiynol a dibynadwy ar dreth incwm, probate, treth etifiddiaeth a chyngor ar ewyllysiau.

Martyn Bulman (Chris Leach & Associates)

Ymgynghorydd Ariannol Annibynnol. Cyngor ar fuddsoddiadau a chynilion, morgeisi, yswiriant bywyd, pensiynau, cynllunio ymddeoliad, cynllunio treth a threth etifeddiant.

PJG Recovery Ltd

Cyngor a gwasanaethau methdaliad ac adferiad ar gyfer busnesau ac unigolion

Gofal Plant

Gofal Plant Traed Bach

Gofalwraig plant sy’n cynnig gofal hyblyg, chreadigol a hwyl drwy gyfrwng y Gymraeg. Ewch i'r wefan am fwy o wybodaeth

Meithrinfa Gymraeg Miri Mawr

Meithrinfa Gymraeg, wedi'u lleoli yn Ystum Taf, sydd ag awyrgylch hapus a chartrefol. Gofalir am fabanod a phlant oed cyn ysgol.

Meithrinfa Silwli

Mae Si-lwli yn feithrinfa gofal dydd cyfrwng Cymraeg. Ein bwriad ydi cwrdd ag anghenion cyfannol plant bychain mewn amgylchedd gartrefol a chyfeillgar

Mona Wyn Jones

Gofalwraig plant sy'n cynnig gofal llawn hwyl a sbri mewn awyrgylch saff a chartrefol yn ardal Treganna.

Plantos

Meithrinfa ddyddiol i blant

Siwan Gregory

Gofalwraig Plant Gofrestredig

Harddwch

Nia Lowri

Gwasanaeth Harddwch Symudol yng Nghaerdydd - Amrywiaeth o driniaethau harddwch, yn benodol gwasanaeth "spray tan" proffesiynol yng nghysur eich cartref.

Iechyd a Harddwch

Angharad Evans - Therapi Alergedd a Maeth

Therapi Alergedd a Maeth: Helpu pobl sy’n dioddef o eczema, thyroid, problemau treulio, IBS, Fibromyalgia, clefyd y siwgr, blinder, endometriosis, a mwy. Mwy o wybodaeth ar Facebook: Angharad Evans Allergy & Nutritional Therapy

BD Colur

Profiad artist colur ers 12 mlynedd! Colur priodas, ymgynghoriad colur, 'makeover', parti colur, gwersi colur, parti paentio wyneb, parti brenhines!

Calon Lan - Hyfforddi Personol

Hyfforddwraig bersonol sy'n arbenigo mewn colli pwysau. Rwy'n cynnig gwasanaeth hyfforddi personol symudol yn ardal Caerdydd a'r cyffiniau.

Colur gan Catrin Carranza

Colur ar gyfer priodasau, achlysuron arbennig, digwyddiadau a gwaith teledu, ffasiwn a harddwch. Gwersi un-i-un a grŵp (gostyngiad i grwpiau) hefyd ar gael.

Dr Heledd Lewis

Practis CBT a Seicoleg Clinigol. Seicolegydd Clinigol Ymghynghorol yn cynnig gwasanaeth asesu, deall a thrin problemau o iselder, pryder, OCD, trawma ayb o fewn y Gymraeg neu Saesneg.

Gwenan Evans Acupuncture

Aciwbigydd traddodiadol yn cynnig triniaeth i bob oedran. Clinigau Dydd Mawrth a Sadwrn ym Mhenarth.

Iechyd Da

Campfa groesawgar yn Nhreganna. Aelodaeth yn cynnwys dosbarthiadau pilates, ioga, circuits a mwy. Hyfforddiant ffitrwydd personol hefyd ar gael.

Mari Ioga

Dosbarthiadau ioga i blant, ieuenctid ac oedolion. Dosbarthiadau myfyrdod neu unigolion, ac ymarferydd reiki

Optegwyr Radyr Eyecare

Optegwyr yn Radyr. Gwasanaeth trin llygaid, dosbarthu fframau, lensys a lensys cyffwrdd. Croeso arbennig i blant. Dewis eang o fframiau.

Practis Ffisiotherapi Penarth

Practis ffisio yn cynnig y gwasanaeth gorau posibl. Os mewn poen neu gydag anaf does dim lle gwell i fynd. Canghennau ym Mhenarth, Y Barri a Chaerdydd.

Spa Iechyd y Teigr

Mae Blwyddyn y Teigr yn sba iechyd nad oes mo’i debyg, sy’n cynnig triniaethau a ddatblygwyd yn y Dwyrain Pell ac sy’n helpu i leddfu straeniau bywyd

Llinellau Ffôn Cymraeg

Adran Gwaith a Phensiynau

08456 014441

  Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

  02920 397951

   Amgueddfa Werin Cymru

   02920 573500

    Asiantaeth Cynnal Plant

    08457 138091

     Asiantaeth Safonau Bwyd

     02920 678999

      Athrofa Chwaraeon Cymru

      08450 450902

       Barclays (cwsmeriaid personol)

       08457 442211

        BBC

        03703 500700

         BT

         0800 800288

          Canolfan Byd Gwaith

          08000 121888

           Cofrestrfa Tir

           08448 921122

            Comisiwn Etholiadol

            02920 346800

             Comisiwn Gwasanaethau Cyfreithiol

             08453 454345

              Croeso Cymru

              07808 300306

               Cyfoeth Naturiol Cymru

               03000 653000

                Cyllid a Thollau

                03002 001900

                 Cymorth i Fenywod

                 08088 010800

                  Cyngor ar Bopeth Cymru

                  08454 040505

                   Cyngor Caerdydd C2C

                   02920 872088

                    Cynilion Cenedlaethol

                    08000921092

                     DVLA

                     03007 906801

                      Dŵr Cymru

                      08000 526058

                       Galw Iechyd Cymru

                       0845 464748

                        Gwasanaeth Pasbort

                        03002 220000

                         HSBC

                         08457 030304

                          Llyfrgell Genedlaethol Cymru

                          01970 632800

                           Llywodraeth Cymru

                           03000 604400

                            Natwest

                            01248 671222

                             NSPCC Cymru

                             08081 002524

                              Nwy Prydain

                              08000 728630

                               Ofcom

                               02079 813042

                                Parcelforce

                                03448 005550

                                 Prawf Gyrru

                                 03002 001133

                                  Principality

                                  08450 450006

                                   S4C

                                   08706 004141

                                    Scottish Power

                                    08000 407018

                                     Swyddfa Comisiynydd y Gymraeg

                                     08456 033221

                                      Swyddfa Ystadegau Gwladol

                                      08456 013034

                                       Swyddfa'r Post

                                       03457 468469

                                        Traveline Cymru

                                        08712 002233

                                         Trenau Arriva Cymru

                                         03333 211202

                                          Treth ar Werth

                                          08450 100300

                                           Trwydded Teledu

                                           03007 906042

                                            Tŷ'r Cwmniau

                                            02920 380065

                                             Y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd

                                             08709 090223

                                              Y Gwasanaeth Pensiwn

                                              08456 060275

                                               Priodas

                                               Catrin Evans - Telynores

                                               Telynores ar gyfer y seremoni a'r wledd. Rwy'n chwarae cerddoriaeth glasurol, traddodiadol, a phoblogaidd, ac yn agored i unrhyw geisiadau arbennig.

                                               Ffotograffiaeth Andreas Daniel

                                               Ffotograffydd ag agwedd rhwydd. Cymysgedd o steil, ffotograffau ffurfiol ac anffurfiol. Cymerwch olwg ar fy safle we ar gyfer enghreifftiau a phrisau.

                                               Sioned a Nia Ffotograffiaeth

                                               Yn cynnig gwasanaeth ffotograffiaeth creadigol ac unigryw ar gyfer eich digwyddiad arbennig. Priodasau, lluniau o'r teulu, babanod, digwyddiad busnes.

                                               Telynores - Ffion Rhisiart

                                               Ar gael i berfformio ym mhob math o achlysur - gan gynnwys y seremoni a/neu'r derbyniad. Parod i ganu amrywiaeth o gerddoriaeth.

                                               Telynores - Lowri Clement

                                               Telynores profiadol ar gyfer priodasau ac achlysuron arbennig.

                                               Technoleg Gwybodaeth

                                               Cyfrifiaduron Dinas

                                               Gwerthu, trwsio ac adnewyddu cyfrifiaduron a gliniaduron. Nwyddau swyddfa a chyfrifiadur. Galwch yn ein siop yn 10 Heol y Crwys. Yn masnachu ers 1989.

                                               Talon Cymru

                                               Cwmni Cymreig sy'n gallu cyflenwi pob math o wasanaethau cyfrifiadurol yn cynnwys darparu caledwedd o bob math, cyngor neu systemau cyfrifiadurol.

                                               techneg.it

                                               Gwasanaeth datrys problemau cyfrifiadurol yn eich cartref/busnes. Dros 12 mlynedd o brofiad. Ymateb cyflym a chyfeillgar.

                                               Tiwtoriaid

                                               Ann Davies

                                               Welsh for Adults - Cyrsiau dwys cyflym Cymraeg i Oedolion gan diwtor/athrawes gymwysedig wedi eu teilwro i anghenion ac amserlen bersonol

                                               Canolfan Cymraeg i Oedolion

                                               Cymraeg i Oedolion Caerdydd a Bro Morgannwg. Cyrsiau i ddysgwyr a Chymry Cymraeg ar bob lefel. Yn y gymuned, yn y gweithle ac i rieni.

                                               Cornel Cerdd

                                               Gwersi piano, theori, canu a gwasanaeth cyfeilio. £12 am hanner awr gyda'r wers gyntaf yn hanner pris. Hwyl wrth ddysgu am gerddoriaeth!

                                               Dan Skyrme Mathemateg

                                               Gwersi mathemateg yn eich cartref, trwy gyfrwng y Gymraeg neu Saesneg, i fyny at lefel A. Tiwtor mathemateg cyfeillgar ag ifanc, gyda BSc Mathemateg.

                                               Ellen Looker

                                               Tiwtor Mathemateg TGAU, Safon Uwch a Mathemateg Bellach (Pur ac Ystadegaeth). Trwy gyfrwng y Gymraeg a'r Saesneg

                                               Gwersi Canu

                                               Gwersi Canu ar gyfer pob oedran a safon mewn amrywiaeth o arddulliau. Hefyd yn cynnig gwersi theori i ddechreuwyr. Jessica Robinson B.Mus (Hons)

                                               Gwersi Ffidil - Gwenno Roberts

                                               Gwersi ffidil clasurol neu gwerin i chwareuwyr o bob oedran a safon. Tiwtor profiadol gyda gradd MA Cerddoraieth (Perfformio / Cerddoriaeth Traddodiadol) a Gradd 8 ABRSM 07495 356013 gwennomr@gmail.com

                                                Gwersi Lladin a Groeg

                                                Gwersi Lladin a Groeg yn y Gymraeg. Croeso i bob oedran a phob lefel. Hefyd gwasanaeth cyfieithu i'r Gymraeg o'r Lladin, Groeg a Ffrangeg.

                                                Gwersi Piano a Thelyn - Ffion Rhisiart

                                                Gwersi piano/telyn i bob oedran a safon. Perfformwraig brofiadol sydd wedi cwblhau Graddau 8 ABRSM ar y piano a'r delyn.

                                                Gwersi Piano a Theori

                                                Athro Cerdd Uwchradd. Gwersi piano a theori ar unrhyw lefel. Treganna, Caerdydd.

                                                Gwersi saxophone a clarinet.

                                                Gwersi saxophone a clarinet yn ardal caerdydd. Rwy'n cerddor ac athrawes proffessiynol gyda masters o'r coleg cerdd a drama.

                                                Iestyn Thomas

                                                Tiwtor Mathemateg (Cymraeg neu Saesneg). TGAU a Lefel A

                                                Miriam Isaac

                                                Gwersi canu pop/R&B/soul/canu gwlad/blues/gwerin a roc i blant ac oedolion!

                                                Rhisiart Arwel - gitâr glasurol

                                                Gwersi Gitâr clasurol trwy gyfrwng y Gymraeg, o lefel dechreuwyr hyd at chwaraewyr profiadol. Hefyd ar gael ar gyfer perffomiadau ar y gitâr/priodasau

                                                Tiwtor Mathemateg

                                                Tiwtor hyd at TGAU a Safon Uwch. Llwyddiannus iawn, 30 mlynedd o brofiad (wedi ymddeol fel pennaeth adran Mathemateg)

                                                • 07968 463737
                                                Tracey Williams

                                                Tiwtor celf i oedolion, yn arbenigo mewn celf gain

                                                Ymestyn Cyf

                                                Tiwtora drwy gyfrwng y Gymraeg gan athrawon profiadol sydd ag arbenigedd yn y Gwyddorau a Mathemateg. Ar gyfer Cyfnod Allweddol 2, 3, TGAU a Lefel A.

                                                Ysgolion Cynradd

                                                Ysgol Bro Eirwg

                                                Tredelerch

                                                Ysgol Creigiau

                                                Creigiau

                                                Ysgol Glan Ceubal

                                                Gabalfa

                                                Ysgol Glan Morfa

                                                Sblot

                                                Ysgol Gymraeg Coed y Gof

                                                Pentrebaen

                                                Ysgol Gymraeg Melin Gruffydd

                                                Yr Eglwys Newydd

                                                Ysgol Gymraeg Nant Caerau

                                                Caerau

                                                Ysgol Gymraeg Pwll Coch

                                                Lecwydd

                                                Ysgol Gymraeg Treganna

                                                Treganna

                                                Ysgol Gynradd Gwaelod y Garth

                                                Gwaelod y Garth

                                                Ysgol Gynradd Gymraeg Pen-y-Groes

                                                Pentwyn

                                                Ysgol Hamadryad

                                                Grangetown

                                                Ysgol Mynydd Bychan

                                                Y Waun Ddyfal

                                                Ysgol Pen y Pil

                                                Trowbridge

                                                Ysgol Pencae

                                                Llandaf

                                                Ysgol y Berllan Deg

                                                Llanedern

                                                Ysgol y Wern

                                                Llanisien

                                                Ysgolion Uwchradd

                                                Ysgol Gyfun Gymraeg Bro Edern

                                                Llanedeyrn

                                                Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf

                                                Ystum Taf

                                                Ysgol Gyfun Gymraeg Plasmawr

                                                Y Tyllgoed